• ظرفیتهای مهم کشور برای گام دوم انقلاب – فرصت های مادی ایران

فصل سوم:ظرفیتهای مهم کشور برای گام دوم انقلاب:فرصت های مادی کشور: یکی از ظرفیّتهای مهمّ کشور ما منابع طبیعی است… مجموع نفت و گاز ما در دنیا درجه ی یک است؛ یعنی هیچ کشوری در دنیا به قدر ایران، بر روی هم نفت و گاز ندارد. مجموع نفت و گاز ما از همه ی کشورهای دنیا ــ شرق و غرب عالم ــ بیشتر است. امسال که من دارم با شما حرف میزنم، کشفیّاتی درمورد گاز شده است که نشان میدهد که از آن مقداری که سال گذشته در آمارهای ما بود، از آن مقدار هم منابع گازی ما و ذخیره های گازی ما افزایش پیدا کرده است؛

دیدگاه های ظرفیتهای مهم کشور برای گام دوم انقلاب – فرصت های مادی ایران
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.